Rukofi Taliki Olopanukeha

人, 新西兰
listen-word-pronunciation
listen-word-pronunciation
Father to Aofi (2017) and Tekoha (2021), Husband to Kifona (m. 1995) and devotee to God loving
告诉自己
500

{{ profile.profile_description_count }} {{ profile.profile_description_count_dynamic }}

只有500人物是允许的!

技能

{{skill.name}}

没有技能加入.

发音 (0)

未添加语音发音

音频收藏 (0)

未添加收藏

发音 (0)
装载更多 您已到达列表末尾

未添加语音发音

音频收藏 (0)

{{collection.name}}

-Rukofi Taliki Olopanukeha
待批准
{{collection.count}}
装载更多 all-your-words-loaded

未添加收藏

(0)
装载更多 all-your-words-loaded

未添加任何单词